Bakkebøllestenen - Set fra Bakkebøllevej

Bakkebølle bestod oprindeligt af 16 gårde, samt et mindre antal husmandssteder, som ligger ca. 8 km sydøst for Vordingborg (eller ca. 3 km nordvest for Farøbroerne) på Sjælland. I dag er der sket en udstykning af en del af landbrugsjorden, til bl.a. sommerhusområde, og en del af jordene er lagt sammen til større bedrifter.
Oprindeligt hørte Bakkebølle til Høvdingsgaard, men blev drevet fra Lilliendal gods i årene 1774-1795.

Forholdene omkring Bakkebøllegårdene omkring 1790’erne er blevet grundigt beskrevet af Holger Munk i tre artikler i Vordingborg Dagblad i 1931 og 1960 og i bogen Bakkebølles historie (19xx). Denne beskriver udførligt hvorledes bønderne i Bakkebølle går fra at være fæstebønder til at være selvejere, da de køber de 16 oprindelige gårde i Bakkebølle på en auktion i København i 1795. Derudover beskrives også den efterfølgende svære proces med udflytning af gårdene i Bakkebølle og de deraf afledte nye forhold for beboerne.

Bogen Gårdene i Bakkebølle (1985) er skrevet af Torben Rasmussen, der ejede gården Rønholm fra 1956-1983. Den indeholder fængslende historier om dagliglivet på de enkelte gårde og i Bakkebølle by. Der er oversigter over fæstebønderne og ejerne på alle gårdene fra ca. 1513 op til nutiden for mange af gårdene.
Bogen er simpelthen en guldgrube for alle, som er optaget af det landlige dagligliv og dets forandringer gennem århundrederne.

I 1990´erne hjalp Hanne Christensen, Joensholm, Torben Rasmussen, Vagn Boberg Nielsen med rettelser og nye historier. De nye løsblade blev udleveret ved den årlige generalforsamling i Skibepladsen, som er fælles-eje for gårdene.

Under min læsning af Gårdene i Bakkebølle fandt jeg ud af at jeg, gennem min mormors slægt, har aner på gårdene Diersdal, og Fuglegården, se bilag Aneliste sidst i bogen. Derudover har min slægt også relation til gård 3 (Søren Jensen Bruus, som ejer gård 3 i perioden 1714-1739).

I den kopi af Gårdene i Bakkebølle jeg lånte på biblioteket, var der mange sider som var næsten ulæselige. Der var håndskrevne notater, og der var ikke et samlet overblik over Bakkebølle gårdene.
Jeg besluttede derfor at digitalisere de ca. 400 sider i håb om, at borgerne i Bakkebølle og omegn, samt andre slægtsforskere, lettere kan få adgang til de talrige oplysninger om livet på landet samt beretningerne om beboerne og deres liv gennem årene.

Sproget i de oprindelige gårdbeskrivelser er bevaret i denne udgave. Ukendte ord kan findes på https://ordnet.dk/ods/forside.

I de oprindelige versioner af bøgerne var der nogle fejl i gårdbeskrivelserne, fordi man i matriklen fra 1688 havde forvekslet nogle gårde. Det er der rettet op på - se bilag Forvekslinger i matrikel 1688.
I forhold til første udgave, der udkom i løsblade, er denne nye udgave udbygget med oversigt over gårdene, matrikelkort fra 1795, personfortegnelser for hver enkelt gård, samt nye billeder for hver af de oprindelige 16 gårde.

Jeg skylder Lis B. Jensen, Vagn Boberg Nielsen og Lars Skovvang, en stor tak for uddybninger og afklaring af misforståelser i den oprindelige tekst, samt for deres effektive korrekturlæsning af denne udgave 2 af bogen.
Der skal også lyde en tak til Skibepladsen / Bakkebølle gårdenes ejere, for deres økonomiske bidrag til udgivelsen af denne nye udgave.

Gammel Holte d. 15. maj 2020, Georg Brandt Christensen